visca.com

Articles sobre punts problemàtics d'anglès
de Lou Hevly

Articles recents ordenats per tema

Complements indirectes — El complement indirecte com a subjecte
EvenLa traducció en català del mot even
Exclamacions — Exclamacions admiratives: «how+adj», «what+nom», etc.
Fer El fer causal es tradueix per make o have
Find/Find outComparasió entre els verbs find i find out
Futur — Exemples i explicacions de l'ús del futur
Gerundis — El gerundi com a complement verbal
Infinitius — Els infinitius com a complements verbals
Interrogatius — Exercicis: preposició + mot interrogatiu + verb
ItCasos en què no es tradueix ho quan representa una subordinada
Noun + nounIdiomatic Combinations of Noun + Noun
Pèl, pell, cabell i pela — Traducció en anglès dels mots relacionats amb teguments.
Perífrasis — Traducció en anglès de perífrasis verbals catalanes
Pujar i baixarTraducció en anglès dels verbs pujar, apujar, baixar i abaixar
QuedarCom traduïm els verbs quedar i quedar-se?
També/TampocRespostes breus: «persona + també/tampoc»
-ward/-wiseEls sufixos -ward i -wise

Pronunciació

Vegeu les nostres pàgines sobre la pronunciació aquí: Pronunciació

Estudis profunds

Complementació de verbs per infinitiu o gerundi
En aquesta obra estudiem noranta verbs anglesos que accepten com a complements infinitius i gerundis. D'aquests, alguns accepten només l'infinitiu, altres només el gerundi i hi ha un tercer grup que els accepta tots dos, a vegades amb sentits diferents. Inclouem també una anàlisi dels casos en què l'anglès fa servir la construcció «subjecte + verb + objecte + to infinitive/gerundi» (p.e., I want him to go there = Vull que hi vagi; I don't mind waiting = No m'importa esperar). Finalment, el lector trobarà dues llistes de gran utilitat:
Llista de verbs que accepten infinitius o gerundis com a complement verbal
Llista de verbs ordenats pel tipus de complementació verbal que accepten

Determinació de noms per altres noms — Noun + noun
En anglès, els noms sovint s'usen per a modificar altres noms; per exemple, race horse (cavall de curses) i horse race (cursa de cavalls). Aquest estudi examina aquesta construcció i, en una pàgina a part, dóna una llista de les combinacions «nom + nom» més freqüents.

Traducció en anglès de les subordinades de complementació catalanes
En aquest article estudiarem com es tradueixen en anglès els verbs catalans en temps subjuntiu que apareixen en subordinades de complementació, és a dir, subordinades encapçalades per la conjunció que.

Suffixos
Entendre el significat dels sufixos comuns en anglès ens pot ajudar a deduir el significat de les paraules noves que trobem.

Estudis breus

Combinacions «número + guionet + nom + nom»
L'anglès sol fer servir la combinació «nom + guionet + nom + nom» quan destaca la quantitat o mida d'una cosa; aleshores el guionet és obligatori i no és possible l'ús d'una perífrasi preposicional. Observem que el nom 1 sol anar en singular (no ten-dollars bill) i que a vegades es pot suprimir la quantitat one (un)a one-pint mug o a pint mug (un gerro d'una pinta).
Adjectius compostos: «part del cos» + -ed
L'anglès sovint forma adjectius combinant una part del cos i el sufix -ed (i.e., fair-minded = imparcial i heavy-handed = matusser, sense tacte). En aquesta pàgina donem una llista dels casos més importants.
Adverbis i preposicions amb sentits similars
Un aspecte de l'estudi dels adverbis i preposicions anglesos que sovint causa confusions és el fet que dos o més adverbis o preposicions poden tenir sentits afins. En aquest apartat estudiarem aquests parells o grups per tal de reconèixer les diferències.
La traducció en català dels mots as i so
Els mots as i so s'empren principalment com a conjuncions, però tenen també altres valors gramaticals. En aquest estudi mirarem els seus usos principals.
It identificador
L'anglès fa servir el pronom neutre it com a subjecte quan identifiquem les persones; p.e., Qui hi ha? Sóc jo! = Who is it? It's me!. En aquest article donem més exemples d'aquest ús peculiar.
La traducció en anglès de ja i encara
Els adverbis de temps catalans, ja i encara, es tradueixen en anglès per still, yet, already, any more i no/any longer. La distribució és una mica enrevessada i en aquest estudi intentem treure'n l'aigua clara.
Quan «fer» causal es tradueix per «make» o «have»
El verb fer denota causa en expressions com Em faràs caure i Li han fet repetir el curs. En la majoria d'aquests casos, l'anglès tradueix fer per make made made (You'll make me fall i They made him repeat the course), però hi ha casos importants en què fer es tradueix per have had had. L'elecció de l'ús d'un verb o de l'altre és una mica complexa i així n'oferim un resum.
Verbs que es combinen amb "at + persona"
Quan en català parlem de les diverses maneres en què les persones interactuen, no solem emprar una preposició (exs.: Em va mirar, La vaig escridassar, etc.). En canvi, l'anglès sovint hi vol col⋅locar la preposició at (He looked at me, I screamed at her). En aquesta pàgina oferim una llista dels casos més importants en què això s'esdevé.

Tal o tal

Ortografia

Els sufixos -able i -ible
La correspondènica entre l'anglès i el català pel que fa als sufixos -able i -ible.
L'adjectiu termina en -tial o -cial?
Per norma general, el sufix català -cial s'escriu en anglès -tial però hi ha uns quinze mots anglesos en els quals aquest sufix s'escriu -cial, com en català.
Paraules angleses monosil·làbiques que acaben amb el so /k/
El so /k/ final de mot s'escriu k quan hi ha dues vocals davant seu i ck quan n'hi ha una.

Miscel⋅lània

visca.com