www.visca.com

Diccionari regex
de Lou Hevly
(Vegeu també el Regex Dictionary)

Introducció | Guia pas a pas | Exemples | Cercar en les definicions | Cerques anteriors
Cadena:
Filtre:
Categoria gramatical
Deixeu els quadrats en blanc si no voleu agrupar els resultats per categoria gramatical.
Totes les categories
Adjectius
Adverbis
Preposicions
Articles
Conjuncions
Tots els noms i pronoms
Noms feminins
Noms masculins
Pronoms
Tots els verbs
Verbs intransitius
Verbs transitius
Verbs pronomials
Locucions
Interjeccions
Contraccions
Prefixos
Sufixos
Suprimeix ocurrències
si el mot pertany a... llevat que el mot pertanyi a...
totes aquestes categories qualsevol d'aquestes categories
Adjectius
Adverbs
Preposicions
Articles
Conjuncions
Tots els noms i pronoms
Noms femenins
Noms masculins
Pronoms
Tots els verbs
Verbs intransitius
Verbs transitius
Verbs pronominals
Locucions
Interjeccions
Contraccions
Prefixos
Sufixos

Introducció
El Diccionari regex és una versió en línia del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que permet fer cerques de mots basades en patrons i ordenar els resultats segons la categoria gramatical. Per a més informació, vegeu la Guia pas a pas.
Teniu comentaris o suggeriments? Necessiteu ajut? Doncs, escriviu-nos.


www.visca.com