visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de gener de 2023 de «An Idiom a Day»

visca.com | Comentaris
1500) know-it-allmestretites (ex.: We have no time for boastful know-it-alls = No tenim temps per a mestretites presumits).
ORIGEN: 1849. Literalment, saber-ho tot, però, en anglès, és un substantiu comptable, com ho és mestretites.
SINÒNIMS: De sinònims de know-it-all n'hi ha per a donar i per a vendre; en són exemples (amb els sentits literals entre parèntesis) smart-aleck (sense sentit literal), smarty-pants (pantalons llestos), wisenheimer (sense sentit literal) i gasbag (sac de fums/gasos).

1501) light at the end of the tunnelllum al final del túnel; expressió que s'aplica en sentit figurat a un període prolongat de dificultats, de patiment, etc. (ex.: We have reached a crucial point in our drive to reduce illiteracy; there is now light at the end of the tunnel = Hem arribat a un punt crucial en la no stra lluita per reduir l'analfabetisme; ara veiem la llum al final del túnel.).
ORIGEN: 1882. L'autora George Eliot (Mary Ann Evans) va ser una de les primeres persones que van fer servir aquesta expressió; en una carta a una amiga escriví: (I was ill)... though I am getting out of the tunnel into daylight = (estava malalta) ... encara que ara surt del túnel a la llum del dia.

1502) look alive!Alerta!; moure's o actuar amb més rapidesa i energia (ex.: Look alive, you guys! We have to get the stage set up before eight o'clock = Alerta, nois! Hem de muntar l'escenari abans de les vuit).
ORIGEN: 1830. Literalment, Mireu vius!
SINÒNIMS: De sinònims de look alive! n'hi ha a balquena; en són exemples (amb els sentits literals entre parèntesis) snap to it! (fes-ho amb un clec!), shake a leg! (sacseja una cama!), heads up! (caps amunt!) i hop to it! (bot-hi!).

1503) look like a million bucks/dollarsfer goig, fer patxoca; tenir un aspecte molt i molt bon (ex.: When she dresses to the nines she looks like a million bucks! = Quan va de vint-i-un botons fa molt de goig!).
ORIGEN: 1911. Literalment, assemblar-se a un milió de dòlars.
SINÒNIMS: Sis adjectius que són sinònims de like a million bucks i que normalment es refereixen a dones són beautiful, lovely, pretty, radiant, ravishing i stunning. Adjectius que s'apliquen tant als homes com a les dones són fine, great, marvelous, nice, splendid i wonderful.

1504) to look on the bright sideser optimista o alegre, esp. davant les dificultats; considerar la part positiva (ex.: Do you think looking on the bright side is good for your mental health? = Creus que ser optimista és bo per a la teva salut mental?).
ORIGEN: 1821. Literalment, mirar la banda que brilla. Aquesta expressió es fa servir molt com a resposta positiva davant d'una mala notícia. Exemple: It's too bad you've lost your job, but look on the bright side: now you can concentrate on writing your novel = És una llàstima que hagis perdut la feina, però la part bona és que ara et podràs concentrar a escriure la teva novel·la.

1505) make a point offer un esforç especial per a complir alguna cosa (ex.: He made a point of helping his girl friend's grandmother = Va fer un esforç especial per a ajudar l'àvia de la seva xicota).
ORIGEN: 1612. Literalment, fer un punt de.
COMENTARI: També es pot dir make it a point to. Observem que aquesta construcció va seguida d'un infinitiu: He made it a point to see the play (Va fer un esforç especial per a vu re l'obra).

1506) miss the pointno entendre el tema principal d'un argument o d'una discussió (ex.: I'm afraid you were a little bit too subtle; he's obviously missed the point = Em temo que vas ser una mica massa subtil; òbviament no ha entès la idea principal).
ORIGEN: 1777. Literalment, perdre el punt.
SINÒNIMS: El prefix anglès mis- significa equivocat, dolent o erroni. Per tant, miss the point té un bon grapat de sinònims: misunderstand, misconceive, misinterpret, misread, misapprehend i misconstrue, que es tradueixen tots per malentendre o malinterpretar.

1507) mover and shakerpersona impulsora; persona dinàmica i influent (ex.: The real movers and shakers of the community are the wives = Els veritables impulsors de la comunitat són les esposes).
ORIGEN: 1873. Literalment, persones movedisses i sacsejadores.
SINÒNIMS: En són sinònimes (amb els sentits literals entre parèntesis) big shots (grans trets), heavy hitters (picadors forts), top dogs (gossos principals) i spark plugs (bugies).
NOTA LÈXICA: La combinació ove sona [uuv] en els següents mots: approve aprovar, improve (millorar), move (moure['s]), prove (comprovar), remove (treure) i reprove (renyar).

1508) gain timeguanyar temps (ex.: Minor adjustments to the system can do no more than gain time until drastic changes are brought about = Els ajustos menors al sistema només ens permetran guanyar temps fins que es facin canvis dràstics).
ORIGEN: 1611. L'expressió es tradueix literalment en català.
SINÒNIMS: En són sinònims les expressions save time (lit.: estalviar temps) i buy time (lit.: comprar temps).
NOTA LÈXICA: Recordem, quan el verb guanyar implica algun tipus de victòria es tradueix en anglès per win won won; si és sinònim de vèncer es tradueix per beat beat beaten; si es tracta d'augmentar una cosa, es tradueix per gain, i si el complement són diners, es tradueix per earn o make made made.

1509) game planestratègia elaborada per endavant per a jugar un partit concret (ex.: The head coach isn't really supposed to make the game plan = L'entrenador en cap no té per què planificar l'estratègia).
ORIGEN: 1939. El sentit de l'expressió és el mateix que en català.

1510) get a kick out of (someone or something)gaudir de (algú o quelcom) (ex.: Some kids get a kick out of being as obnoxious as possible = Alguns nens gaudeixen de ser tan odiosos com sigui possible).
ORIGEN: 1832. Literalment, rebre una puntada de peu de.
COMENTARI: També es diu get a bang out of i get a charge out of (bang = esclat, estrèpit, espetec; charge = càrrega). Esmentem també el gir get a rise out of someone, que vol dir fer enfadar algú; ex.: The reporter's impertinent questions got a rise out of the president = Les impertinents preguntes del periodista van fer enfadar el president.

1511) on handdisponible, present (ex.: I'll be on hand if you need me = Estaré disponible si em necessiteu).
ORIGEN: 1835. Literalment, a mà, expressió catalana que es tradueix en anglès per at hand (a l'abast, a la disposició). Generalment, people are on hand, things are at hand; ex.: No tenia el metre a mà i vaig mesurar-ho a pams = I didn't have the tape measure at hand and I measured it by hand's breadths.
SINÒNIMS: En són sinònims standing by (lit.: estar a prop), within reach (lit.: dins l'abast) i on-the-spot (lit.: al lloc).

1512) paint oneself into a cornerficar els peus a la galleda (ex.: They have promised to do what they now see will be very unpopular; they've really painted themselves into a corner = Han promès de fer el que ara veuen que serà molt impopular; realment s'han ficat de peus a la galleda).
ORIGEN: 1951. L'expressió és humorística i descriu el cas d'algú que pinta el terra d'una sala, però en lloc d'acabar la tasca a l'entrada, l'acaba en un racó i així no pot sortir sense trepitjar la superfície pintada. S'usa sobretot per a descriure el cas de persones que, a causa de la seva pròpia acció, es fiquen en un embolic.

1513) party animalalgú que gaudeix molt de les festes (ex.: Your serious diligent father was a party animal at university = El teu pare, tan seriós i diligent com el veus ara, quan era universitari anava de festa en festa).
ORIGEN: 1977. Literalment, animal de festes. La implicació és que la persona es comporta una mica com un animal, sense inhibicions.
COMENTARI: També es diu party hound.
COMENTARI: El Diccionari anglès d'Oxford defineix l'expressió així: a gregarious, highly sociable person, esp. one who thrives on frequent, energetic partying = (una persona que es deleix a anar sovint de festa i participar-hi amb entusiasme).

1514) from rags to richesde la pobresa extrema a la gran riquesa (ex.: He went from rags to riches by sheer hard labour = Va passar de la pobresa a la riquesa treballant durament).
ORIGEN: 1753. Literalment, dels parracs a la riquesa.
COMENTARI: Amb guionets, l'expressió esdevé un adjectiu; ex.: His was truly a rags-to-riches success story = (El seu èxit de debò va ser una pujada de la indigència).

1515) full-bloodedvigorós, viril (ex.: It was a full-blooded, joyous celebration of a beloved cultural icon = Va ser una celebració vigorosa i alegre d'una estimada icona cultural).
ORIGEN: 1832. Literalment, de sang plena. Originalment volia dir pletòric, ple de sang.
COMENTARI: També vol dir de pura sang; ex.: His father is a full-blooded navajo (El seu pare és un Navajo de pura sang).
SINÒNIMS: N'és sinònim red-blooded (lit.: de sang vermella). Quan es parla dels cavalls, s'usen els termes thoroughbred i purebred = de pura sang. Observem que bred és el participi del verb breed bred bred (criar).

1516) wide-eyedamb uns ulls com unes taronges (ex.: They were wide-eyed watching the video of a trip through Africa = Miraven amb uns ulls com unes taronges el vídeo d'un viatge per l'Àfrica).
ORIGEN: 1789. Literalment, amb els ulls amples.
SINÒNIMS: En són sinònims dumbstruck (lit.: tocat mut), spellbound (lit.: lligat d'encanteri) i awe-stricken (lit.: tocat de temor reverencial).

visca.com | Comentaris | Arxius