visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de febrer de 2023 de «An Idiom a Day»


1517) red-facedde cara vermella; enfadat; avergonyit (ex.: In the video the men looked violent, red-faced and angry = Al vídeo, els homes semblaven violents, amb la cara vermella i enfadats).
ORIGEN: 1579. Literalment, de cara vermella, cosa que pot ser deguda tant a la ràbia com a la vergonya.

1518) heavy-handedpesat, matusser, sense tacte (ex.: Their jokes are very heavy-handed, and generally involve discomfort for the victim = Les seves bromes són molt pesades i, generalment, són molestes per a la persona de qui se'n riuen).
ORIGEN: 1883. Literalment, de mà pesada.
SINÒNIMS: La majoria dels adjectius sinònims de heavy-handed són d'arrel llatina: severe, oppressive, cruel, tyrannical, etc.

1519) barefooteddescalç (ex.: We stood there, barefooted and bareheaded = Vam estar allà, descalços i amb el cap descobert).
ORIGEN: 1780. Literalment, amb peus nus.
COMENTARI: També es diu barefoot. En el poema «Evangeline: A Tale of Acadie» (1847), Henry Wadsworth Longfellow escriví:
Thus did that poor soul wander in want and cheerless discomfort,
Bleeding, barefooted, over the shards and thorns of existence.
Així vagava aquella pobra ànima en la necessitat i el malestar desagradable,
Sagnant, descalça, sobre els fragments i les espines de l'existència
.

1520) hardheadedcaparrut, tossut (ex.: He's proud of being hard-headed, thinking his stubborn rejection of new ideas is a virtue = Està orgullós de ser caparrut, i pensa que el seu rebuig obstinat a les noves idees és una virtut).
ORIGEN: 1583. Literalment, de cap dur.
COMENTARI: Quan es tracta d'un animal, sobretot d'un cavall, significa obstinadament desobedient.
SINÒNIMS: En són sinònims bullheaded i pigheaded (lit.: cap de toro, cap de porc).

1521) half-heartedsuperficial, sense ànims, amb poca voluntat (ex.: After making a half-hearted search of the premises, the detectives called it a day = Després de fer un escorcoll superficial del local, els detectius van plegar).
ORIGEN: 1580. Literalment, amb mig cor.
SINÒNIMS: En són sinònims els quatre adjectius perfunctory, lackadaisical, listless i desultory, que es tradueixen tots per superficial, lleuger, mecànic, etc.

1522) open-mindedamb la ment oberta, tolerant, receptiu a noves idees (ex.: The problem with being open-minded is that someone might come in and leave their stuff = El problema de tenir la ment oberta és que qualsevol hi pot entrar i deixar-hi els seus trastos ).
ORIGEN: 1579. La traducció al català és literal.
COMENTARI: També es diu broad-minded (lit.: de ment ampla).
NOTA LÈXICA: Els adjectius wide i broad es tradueixen en català per ample o ampli àmplia. Dels dos, wide es fa servir més; p.e.: wide margin = ample marge, wide selection = selecció àmplia, etc. A més, en moltes expressions, wide es tradueix per gran; exs.: wide variety = gran diversitat i wide range = gran extensió. L'adjectiu broad es fa servir per a descriure espatlles amples = broad shoulders i categories variades = broad categories. Finalment, a ple dia = in broad daylight.

1523) closemoutheddiscret, reticent, que es manté en silenci (ex.: He was well aware that his friends were being cheated, but he remained close-mouthed = Era ben conscient que enganyaven els seus amics, però es va mantenir en silenci).
ORIGEN: 1558. Literalment, de boca tancada.
COMENTARI: També es diu tight-mouthed (lit.: bocaestret) i tight-lipped (lit.: de llavis estrets).
NOTA LÈXICA: Recordem que l'antònim de tight (estret, cenyit) és loose (solt, fluix) (pronunciat [luus]), que no hem de confondre amb l'infinitiu lose (perdre), que es pronuncia [luuz] (amb la 'z' catalana).

1524) thin-skinnedhipersensible; sensible a la crítica, a l'abús o a fer el ridícul (ex.: Josep is too thin-skinned to be a politician = En Josep és massa sensible per a ser polític).
ORIGEN: 1680. Literalment, de pell prima. Esmentem també l'expressió tenir la pell fina.
COMENTARI: L'antònim, com es pot imaginar, és thick-skinned (lit.: de pell gruixuda). ídem: tenir la pell gruixuda = No avergonyir-se pels retrets de què hom s’ha fet mereixedor.]
SINÒNIMS: En són sinònims touchy i prickly (lit.: sensible al contacte físic).
NOTA LÈXICA: Observem que l'anglès no distingeix lèxicament els adjectius gruixut i espès; tot dos es tradueixen per thick. Exemples: un llibre gruixut = a thick book; una sopa espessa = a thick soup.
NOTA LÈXICA: Esmentem també l'expressió through thick and thin = a les bones i a les males; a les verdes i a les madures.

1525) wear several hatstocar moltes tecles, ocupar-se en coses molt diverses (ex.: The counselor in a small local office often must wear many hats = El conseller d'una petita oficina local sovint ha de tocar moltes tecles).
ORIGEN: 1964. Literalment, portar molts barrets. Al·ludeix a una època en què tots els homes portaven barret, molts dels quals eren representatius dels seus oficis.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és to have one's fingers in many pies (lit.: ficar els dits en diversos pastisos).

1526) hit the nail on the headendevinar la tecla, fer diana, encertar amb precisió una cosa (ex.: My wife really hit the nail on the head with her suggestion to set up a separate fund = La meva dona va endevinar la tecla amb el seu suggeriment de crear un fons separat).
ORIGEN: 1529. Literalment, clavar el clau al seu cap.
COMENTARI: També es diu to hit the mark.
SINÒNIMS: Unes expressions sinònimes són be absolutely right (lit.: tenir tota la raó), find exactly the right answer (lit.: trobar precisament la resposta correcta) i do exactly the right thing (lit.: fer precisament la cosa correcta).
PRONUNCIACIÓ: Observem que el sufix -ate dels mots anglesos d'arrel llatina es pronuncia /eit/ per als verbs i /ət/ per als noms i adjectius. Així, per exemple, el verb separate (separar) es pronuncia [sè·pa·reit] i l'adjectiu (separat), [sè·pa·rət].

1527) around the clockdurant tot el dia i tota la nit; a totes hores, tostemps (ex.: They had to work around the clock, but they got the job done on time = Van haver de treballar durant tot el dia i tota la nit, però van acabar la feina puntualment).
ORIGEN: 1872. Literalment, al voltant del rellotge. O sigui, les busques d'un rellotge donen voltes i per això podem dir que una activitat "volteja" el rellotge.
COMENTARI: No ens podem estar d'esmentar una famosa cançó dels principis de l'època del rock'n'roll, Rock around the Clock.
SINÒNIMS: En són sinònimes les expressions day and night (lit.: dia i nit) i night and day (lit.: nit i dia). També all day long (lit.: tot el llarg dia).
NOTA LÈXICA: L'expressió catalana Has fet? (‘Has acabat?’) es tradueix en anglès per Are you done? o Are you through?

1528) lo and behold[antic, ara humorístic] vet aquí; cosa que es diu quan hom explica un conte o acudit i ocorre una cosa sorprenent (ex.: I was about to pull the trigger, but, lo and behold, my pistol turned into a snake = Estava a punt de prémer el gallet, però, vet aquí, la meva pistola es va convertir en una serp).
ORIGEN: 1808. La interjecció lo s'utilitza per a dirigir l'atenció a la presència o aproximació d'alguna cosa. El mot behold el podem traduir per Guaita! o Mira!
NOTA GRAMATICAL: La locució catalana estar a punt per significa preparat o disposat per a una cosa i es tradueix en anglès per la locució be ready to. En canvi, la locució estar a punt de, que destaca accions imminents, se sol traduir per be about to. Exemples: We are ready to begin the class = Estem a punt per començar la classe; We are about to begin the class = Estem a punt de començar la classe.

1529) the world is someone's oysterel món és seu; algú té els recursos per a fer qualsevol cosa que vulgui en aquest món (ex.: With your natural ability and your family's support, the world is your oyster = Amb la teva capacitat natural i el suport de la teva família, el món és teu).
ORIGEN: 1602. Literalment, el món és la seva ostra. Aquesta frase va ser encunyada per William Shakespeare i apareix per primera vegada en la seva obra The Merry Wives Of Windsor (1602).

1530) a lump in one's throatun nus a la gola (ex.: Every time I hear this song I get a lump in my throat = Cada vegada que sento aquesta cançó se'm fa un nus a la gola).
ORIGEN: 1878. Literalment, el mot lump significa una massa compacta sense forma particular. Per tant, també tradueix el mot català grumoll. Exemple: Cal remenar bé la beixamel perquè la farina no faci grumolls = The béchamel has to be stirred well so that the flour doesn't form lumps.

1531) ahead of timeabans d'hora (ex.: We finished the project ahead of time = Vam acabar el projecte abans d'hora).
ORIGEN: 1850. Literalment, per davant del temps.
SINÒNIMS: En són sinònims with time to spare (lit.: amb temps de sobres), beforehand (lit.: per la mà davant) i in advance (lit.: per endavant).
NOTA LÈXICA: Observem que el gir be ahead pot voler dir anar per davant —ex.: Carme is ahead of all the other runners La Carme va per davant de tots els altres corredors— i que be in front of es tradueix per al davant de; ex.: These spots appear to be in front of the eye, but they actually float within it = Aquestes taques semblen ser al davant de l'ull, però en realitat floten al seu interior.

1532) at loggerheadsbarallats (ex.: The cousins were at loggerheads over the inheritance = Els cosins estaven barallats per l'herència).
ORIGEN: 1831. Els orígens d'aquesta expressió són misteriosos. Loggerhead es referia originàriament a una persona estúpida, però en el segle XVII tenia un nou sentit: eina de ferro de cap gruixut. És possible que aquestes eines es fessin servir en baralles i, per això, at loggerheads vol dir en desacord.

1533) bang one's head against a brick wallprovocar la frustració (ex.: Trying to talk sense to him is like banging your head against a brick wall = Intentar parlar-li amb seny provoca la frustració).
ORIGEN: 1689. Literalment, clavar cops de cap a la paret.
COMENTARI: També es diu bang one's head... i bash one's head....

1534) bite someone's head offengegar a pastar fang algú, contestar a algú amb paraules agres, molt maleducadament (ex.: She must be in a bad mood; when I asked her for help she bit my head off = Deu estar de mal humor; quan li he demanat ajuda m'ha engegat a pastar fang).
ORIGEN: 1857.
COMENTARI: També snap one's head off i bite/snap one's nose off.
SINÒNIMS: En són sinònims les expressions hit/lash out at someone i light into someone. Totes tres signifiquen, figuradament, clavar cops a algú.
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb intransitiu contestar es tradueix en anglès per un verb transitiu: answer [pronunciat æn·ser]; ex.: Van contestar a tothom que els havia escrit = They answered everyone who had written to them.

1535) blood is thicker than waterla sang tira molt (ex.: I should have got the promotion, but blood is thicker than water: the boss's son-in-law got it = Hauria d'haver obtingut la promoció, però la sang tira molt; el gendre del cap la va obtenir).
ORIGEN: 1737. D'origen escocès, literalment diu que la sang és més espessa que l'aigua, implicant que la consanguinitat estableix lligams molt ferms.
NOTA LÈXICA: Observem que els adjectius espès i gruixut es tradueixen pel mateix mot anglès: thick. Exemples: La sopa de mongetes seques sol ser bastant espessa = Split-pea soup is normally quite thick. Els vidres han de ser molt gruixuts = The windows have to be very thick.

1536) bury one's head in the sandamagar el cap sota l'ala (ex.: When hard decisions have to be made he always buries his head in the sand = Quan s'han de prendre decisions difícils, sempre amaga el cap sota l'ala).
ORIGEN: 1844. Literalment, enterrar el cap a la sorra, al·ludint a la ficció que els estruços amagaven el cap a la sorra per escapar-se del perill.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és refuse to face up to something (negar-se a fer front a quelcom).

visca.com | Comentaris | Arxius