visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de març de 2023 de «An Idiom a Day»


1537) for crying out loud!per l'amor de Déu! (ex.: For crying out loud! Can't you do anything right? = Per l'amor de Déu! No pots fer res bé?).
ORIGEN: 1924. Literalment, per plorar en veu alta, o sigui, n'hi ha prou per a posar el crit al cel.
SINÒNIMS: De sinònims d'aquesta expressió n'hi ha per a donar i per a vendre; la majoria són eufemismes de for God's sake, que, per a alguns, es considera ofensiu. El mot sake, en aquest context, significa perquè complagui a, perquè sigui en l'interès de. Per tant, for heaven's sake, for pete's sake i for goodness' sake signifiquen, literalment, perquè complagui al cel, a en Pere i a Déu, respectivament (goodness, en aquest context, és un eufemisme de Déu). Finalment cal dir que aquestes expressions a vegades indiquen sorpresa, sense el sentit de frustració, ràbia, etc.

1538) it's about time!ja era hora! (ex.: It's about time you got here! = Ja era hora que arribéssiu!).
ORIGEN: 1807. Sense sentit literal. S'utilitza per a suggerir que l'esdeveniment o circumstància en qüestió s'hauria d'haver produït molt abans.
COMENTARI: Un altre exemple: It's about time someone told the truth! = Ja era hora que algú digués la veritat!
SINÒNIMS: Com a expressió de frustració o d'enuig, it's about time és sinònim de finally!, que es pot traduir també per per fi! Al nostre entendre és millor traduir l'adverbi català finalment per in the end o eventually.

1539) keystoneclau de volta (ex.: Customer service is the keystone of Amazon's success = El servei al client és la clau de volta de l'èxit d'Amazon).
ORIGEN: 1746. La clau de volta, en anglès, keystone, és una pedra central al cim d'un arc o volta, tancant el conjunt. Metafòricament és l'eix o el nucli al voltant del qual es vertebra una societat, una empresa, etc. En català passa el mateix: https://rodamots.cat/clau-de-volta/
SINÒNIMS: En són sinònims figurats backbone (lit.: espinada), linchpin (lit.: claveta) i mainspring (lit.: molla principal).

1540) penny-pincherescanya-rals, garrepa, rata (ex.: Well, the problem is that Jep is a penny-pincher but Mònica spends like there's no tomorrow = Bé, el problema és que en Jep és un escanya-rals, però la Mònica gasta alegrement).
ORIGEN: 1875. Literalment, pessigaire de penics. Se suposa que al·ludeix a l'acció d'agafar un penic amb el polze i el dit índex en treure'l del portamonedes.
COMENTARI: Algú em va preguntar si el gran nombre de sinònims que els catalans tenen per a dir garrepaagarrat, arraix, avar, ...roí, ronyós, taquí, etc.— té res a veure amb el seu caràcter estalviador.
SINÒNIMS: En són sinònims els adjectius stingy, parsimonious i miserly. A més, hi ha la combinació tight-fisted = ser del puny estret (el guionet és opcional).

1541) pony uppagar el compte, la factura; passar per caixa (ex.: Anyone who wants to upgrade their account to 'pro' will have to pony up = Qualsevol que vulgui actualitzar el seu compte a "professional" haurà de pagar-lo) [o bé: haurà de pagar la quantitat]).
ORIGEN: 1819. Hi ha qui diu que l'expressió és una corrupció del llatí «legem pone», una frase del Salm 119, que la gent cantava el dia 25 de març, que s'anomenava Quarter Day, el dia que comença un trimestre de l'any i en el qual sovint s'exigeix un pagament trimestral.
SINÒNIMS: En són sinònims foot the bill (lit.: 'peuar' la factura) i pick up the tab (lit.: recollir el compte), i els tres verbs adverbials fork over, shell out i stump up.

1542) pussyfoot — 1) fer el cagadubtes 2) no dir les coses pel seu nom (ex.: Let's get to the point and quit this pussyfooting around = Anem al gra i [parem de fer el cagadubtes / diguem les coses pel seu nom]).
ORIGEN: 1902. Literalment, pussyfoot vol dir caminar com un gat, amb cautela (el mot pussy és argot afectuós per gat).
COMENTARI: Recordem que el verb pussyfoot té dos sentits.
SINÒNIMS: En són sinònims beat around the bush (lit.: batre pels voltants del matoll) i sit on the fence (lit.: seure a la tanca). També té un sentit afí l'expressió walk on eggshells (anar amb peus de plom, amb seny de bèstia vella; lit.: caminar sobre closques d'ou).

1543) on the face of ita primera vista, a cop d'ull (ex.: On the face of it this may seem like a risky move = A primera vista, això pot semblar una maniobra arriscada).
ORIGEN: 1732. Literalment, a la cara d'això. Es tracta de la primera impressió que una cosa o una situació pot provocar. Sovint es fa servir com a crítica indirecta, implicant que no ens podem refiar de la primera impressió; per exemple On the face of it it looks like a good investment, but I suspect we don't know the whole story = A primera vista sembla un bon negoci, però sospito que no en sabem tots els detalls.
SINÒNIMS: En són sinònims at first glance/sight (lit.: a primera vista), on the surface (lit.: a la superfície) i it seems that (lit.: sembla que).

1544) part and parcelpart essencial i integral (de quelcom) (ex.: The moral law of the conscience is part and parcel of man himself = La llei moral de la consciència forma part essencial de l'home mateix).
ORIGEN: 1463. Literalment, part i paquet. En aquest context, el mot part significa una porció i parcel, antigament, volia dir alguna cosa integral amb un tot; o sigui, es tracta d'una redundància per a fer més emfàtica la idea de part essencial i integral.
COMENTARI: L'expressió to be part and parcel pot equival a l'expressió catalana tenir art i part.
NOTA LÈXICA: Cal no confondre els mots anglesos conscious (pronunciat [còn·xes]) —conscient; capaç de pensar o d'expressar la voluntat— i conscience ([còn·xens]): reconeixement de la diferència entre el bé i el mal. Exemples: The patient remained fully conscious after the local anesthetic was administered = El pacient va romandre completament conscient després de l'administració de l'anestèsia local; His conscience bothered him when he cheated on the test = En fer trampa a l'examen va tenir remordiments de consciència.

1545) narrow-mindedestret de mires, intolerant, resistent a idees noves (ex.: These people adopt the guise of open-minded science to disguise their narrow-minded dogma = Aquestes persones adopten l'aparença de la ciència oberta per a dissimular el seu dogma intolerant).
SINÒNIMS: En són sinònims strait-laced (lit.: de cordills rectes) i hidebound (lit.: lligat per la pell).

1546) on the verge ofal caire de, a punt de, a dos dits de (ex.: Are we on the verge of the abyss? = Som al caire de l'abisme?).
ORIGEN: 1602. El substantiu verge vol dir vora o marge; així el sentit de l'expressió és bastant literal.
SINÒNIMS: Alguns mots que són sinònims de verge i que es fan servir en el seu lloc són brink, edge, point i threshold.

1547) over the moonencantat -ada, extasiat -ada (ex.: She got into Stanford and now she's over the moon = Va ser acceptada a la universitat de Stanford i ara està extasiada).
ORIGEN: 1718. Literalment, sobre la lluna. Originàriament l'expressió era jump over the moon; ex.: I'm so happy I could jump over the moon! (Estic tan content que podria sobrevolar amb un salt la lluna!).
SINÒNIMS: A part de l'expressió be in seventh heaven (lit.: estar en el setè cel) [també en català: estar a la glòria], en són sinònims be on cloud nine (lit.: estar al núvol número nou), be tickled pink (lit.: estar pessigollejat rosa) i be pleased as punch (lit.: estar tan complagut com Punch [personatge titular de "Punch and Judy", un espectacle de titelles còmics del segle XVII] ).
NOTA LÈXICA: Un sentit de la preposició over és per sobre; d’un costat a l’altre (passant per damunt). Exemples: The plane flew over the Alps = L'avió va sobrevolar els Alps; He climbed over the fence and got in through the back door = Va passar per sobre de la tanca i va entrar per la porta del darrere.

1548) play for timebuscar evasives, posposar una acció o decisió; fugir d'estudi (ex.: All she could do was play for time, delaying the day her son would learn the truth = Tot el que podia fer era buscar evasives i posposar el dia en què el seu fill descobrís la veritat).
ORIGEN: 1885. Literalment, jugar per a temps.
SINÒNIMS: Un verb d'ús quotidià és stall; ex.: Quit stalling! Tell us where you hid the keys! = Prou de fugir d'estudi! Digue'ns on has amagat les claus! Un altre sinònim és to drag one's heels (lit.: arrosegar els talons).

1549) put your money where your mouth ispredicar amb l'exemple (ex.: You're always complaining about how Western nations are exploitng the third world; well, put your money where your mouth is and support our movement to bring these governments to account = Sempre et queixes que els països occidentals exploten el tercer món; bé, predica amb l'exemple i dona suport a aquesta iniciativa per a demanar responsabilitats als governs occidentals).
ORIGEN: 1901. Literalment, posa els diners on tens la boca. S'usa amb to de desafiament.
SINÒNIMS: Expressions que volen dir el mateix però amb altres paraules són talk is cheap (lit.: parlar és barat) i fine words butter no parsnips (lit.: bones paraules no unten la xirivia amb mantega).

1550) hem and hawser vacil·lant i indecís, equívoc, ambigu; fugir d'estudi (ex.: You'll like Dr. Buzzy; he doesn't hem and haw like most shrinks = T'agradarà el doctor Buzzy; no és vacil·lant i indecís com la majoria de psicòlegs).
ORIGEN: 1530. El mot hem vol dir vora (d'una peça de roba), però en aquest context és onomatopeic, ja que hem s'usa a vegades per a representar el so que hom fa quan dubta. El mot haw s'hi afegeix per raons eufòniques.
COMENTARI: En anglès britànic, hum and haw.
SINÒNIMS: En són sinònims shilly-shally (sense traducció literal), mince words (lit.: fer miquetes dels mots) i be doubtful (lit.: estar indecís).

1551) red-handedin fraganti, en l'acte de cometre un delicte, agafar (algú) amb les mans al plat (ex.: He was caught red-handed taking cash bribes in the mayor's office = El van enxampar in fraganti acceptant suborns en efectiu a l'alcaldia).
ORIGEN: 1819. L'expressió caught red-handed (lit.: atrapat amb la mà en vermell) probablement es refereix a persones atrapades amb sang a les mans per assassinat o caça furtiva.
SINÒNIMS: En són sinònims in the act (lit.: a l'acte), with one's hand/fingers in the till (lit.: amb [la mà / els dits] a la caixa) i, en anglès britànic, bang to rights (sense traducció literal).

1552) rollercoaster of emotionsmolts canvis sobtats o extrems en poc temps (ex.: This trip has been an emotional roller coaster for me = Aquest viatge ha estat una ["muntanya russa" / experiència emocional] per a mi).
ORIGEN: 1883. Literalment, una muntanya russa d'emocions.
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és wild mood swings (lit.: canvis salvatges d'humor).

1553) in for a penny, in for a pounddesprés de començar una cosa, val més completar-la, costi el que costi (ex.: Maria: We really appreciate the help you've already given us, but I'm afraid we'll have to impose upon you again; Tomàs: Oh well, in for a penny, in for a pound! = Maria: Agraïm molt l'ajuda que ja ens has donat, però em temo que t'haurem d'entabanar de nou; Tomàs: Bé, després d'haver començat una cosa, val més acabar-la!).
ORIGEN: 1695. Originàriament al·ludia al fet que la sanció per falta de pagament del deute d'un penic era igual en severitat que la d'una lliura.
SINÒNIMS: Esmentem una expressió afí d'aquesta, to see something through (lit.: veure una cosa a través).
NOTA LÈXICA: Hi ha sis mots anglesos que fan servir ever com a tipus de sufix:
however (p.e.: however you do it... ho facis com ho facis);
whenever (p.e.: whenever you see her... la vegis quan la vegis);
wherever (p.e.: wherever you go... vagis on vagis);
whatever (p.e.: whatever you do... facis el que facis);
whichever (p.e.: whichever you choose... triïs el que triïs );
i whoever (p.e.: whoever you marry... et casis amb el qui et casis);

1554) run the gauntletcàstig en què una tripulació o un grup de gent formen dues fileres i la persona castigada ha de passar entremig mentre els altres li peguen o assoten; passar per les baquetes (ex.: One of the boatswain's mates ran the gauntlet for stealing a shirt = Un dels companys del contramestre va ser castigat (el van fer pasar per les baquetes) per haver robat una camisa).
ORIGEN: 1676]. Literalment, córrer el guant. Aquest tipus de càstig era comú a la marina britànica al segle XVII.

1555) tough cookie [am.]persona dura, tossuda (ex.: You'll have to be on the ball; both Tom and Carol are tough cookies = Haureu d'estar en guàrdia; tant en Tom com la Carol són durs i tossuts).
ORIGEN: 1913. Literalment, una galeta dura, però la connexió entre la galeta (el mot cookie deriva de l'holandès «koekje» petit pastís) i una persona és obscura.
COMENTARI: També hi ha l'expressió smart cookie, que vol dir una persona llesta i espavilada.
SINÒNIMS: En alguns contextos, tough cookie és sinònim de tough nut to crack, que es tradueix per un os dur de rosegar. També hi ha el vulgarisme hard ass (lit.: cul dur).
NOTA LÈXICA: La conjunció correlativa tant... com es tradueix en anglès per both... and. Exemple: Tant la meva mare com la teva van néixer a Califòrnia = Both my mother and yours were born in California.

1556) smart-alecsaberut i impertinent; setciències, fatxender (ex.: He's an obnoxious, overbearing smart-alec and most of what he says is wrong = És un saberut odiós i impertinent, i la major part del que diu és equivocat).
ORIGEN: 1864. Literalment, Alec el saperut. Originàriament era argot policial per a un criminal que era massa llest pel seu propi bé, o l'arrogància del qual el va portar a la detenció.
SINÒNIMS: En són sinònims know-it-all (lit.: saber-ho-tot), smarty-pants (lit.: pantalons llestos) i, el vulgarisme smart ass (lit.: cul llest).

1557) smooth-talkpersuadir amb (paraules melindroses / un llenguatge suau i enganyós) (ex.: I'm not falling for any more of your smooth talk = No em deixaré enganyar més per les teves paraules melindroses).
ORIGEN: 1950. Literalment, parlar llis, llis en el sentit de sense relliscades ni entrebancs.
COMENTARI: També es parla de persones com a smooth-talkers (parlants amb traça).
SINÒNIMS: Una expressió amb un sentit afí és soft-soap (lit.: sabó tou; ex.: He knows that Susannah will try to soft-soap him = Sap que la Susannah mirarà de fer-li la gara-gara). Esmentem també els verbs cajole i inveigle.

1558) straight shooterpersona honesta, íntegra (ex.: He's strict, but fair in his dealings; he's a straight shooter = És estricte, però just en els tractes; és una persona honesta i íntegra).
ORIGEN: 1928. Literalment, tirador directe; és a dir, una persona tan recta com la trajectòria d'una bala disparada d'una arma de foc.
COMENTARI: També es diu square shooter (lit.: tirador quadrat).
SINÒNIMS: L'expressió straight arrow (lit.: fletxa recta) descriu una persona no tan sols honesta, sinó moralment i èticament irreprotxable. Esmentem també una dita que descriu les persones que es comporten amb decència i treballen de valent: salt of the earth (lit.: sal de la terra); cf. Mt 5,13.

1559) starting guntret de sortida (ex.: No one told you when you had to run, you missed the starting gun = Ningú no et va dir quan havies de córrer, has perdut el tret de sortida).
ORIGEN: 1827. Literalment, arma de foc de començament, starting gun s'usa figuradament per a marcar el començament d'una acció o un esdeveniment. Per exemple, Black Friday is now seen by many as the starting gun for Christmas shopping = El «Black Friday» (divendres negre) ara és considerat per molts com el tret de sortida per a les compres nadalenques.
COMENTARI: També es diu starting pistol or starter pistol.
SINÒNIMS: Quan es fa servir figuradament amb el sentit de començar, és sinònim del gir green light (lit.: semàfor verd). Exemple: We have a green light on the project; work starts today = Tenim llum verda per al projecte; avui mateix comencem a treballar-hi.

visca.com | Comentaris | Arxius