visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius d'abril de 2023 de «An Idiom a Day»


1560) sword rattlingostentació del poder militar; comportament agressiu, pugnaç, bel·licós (ex.: There will be no sword rattling on our part as long as I am Commander in Chief = No hi haurà ostentació del poder militar per part nostra mentre jo sigui el comandant en cap).
ORIGEN: 1914. Literalment, sacsejada de l'espasa, és a dir, es tracta del soroll que fa l'espasa quan s'agita dins la beina, amb l'amenaça implícita que podria ser utilitzada.
COMENTARI:Esmentem també l'expressió la remor de sabres que és com s'anomenava a Espanya l'ambient conspiratiu que es vivia entre els militars durant la Transició i que va culminar amb els intents de cop d'estat de 1980 i 1981.
PRONUNCIACIÓ: La 'w' és muda en el mot sword i es pronuncia [sórd] (en anglès britànic, [sòd]).

1561) beat swords into ploughsharesforjar relles de les espases (Isaïes 2,4 i Miquees 4,3); reemplaçar les armes per eines productives (ex.: It's time the world learned to beat their swords into ploughshares = Ja és hora que el món aprengui a [forjar relles de les espases / reemplaçar les armes per eines productives]).
ORIGEN: 1638. Les expressions són les mateixes en català i en anglès. La rella és la peça de l'arada que serveix per a penetrar dins la terra i obrir-hi els solcs.

1562) cross swords withbarallar-se amb (ex.: Believe me, you don't want to cross swords with the sales manager = Creu-me, val més que no et barallis amb el cap de vendes).
ORIGEN: 1816. Literalment, posar les espases de través; fa referència als temps en què els homes resolien els conflictes amb les armes.
SINÒNIMS: En són sinònims lock horns (lit.: enganxar-se per les banyes) i be at loggerheads (sense sentit literal), com també els girs bandy words i have words (lit.: intercanviar paraules).

1563) put to the swordmatar; passar a (fil d'espasa / tall d'espasa / espasa) (ex.: The Turks put to the sword whoever came in their way = Els turcs van passar a fil d'espasa qualsevol que s'interposava en el seu camí).
ORIGEN: 1603.

1564) double-edged sworduna cosa que pot ser alhora beneficiosa i problemàtica, que té pros i contres; una espasa de dos talls (ex.: Fame can be a double-edged sword, bringing as many problems as (it does) privileges = La fama pot ser una espasa de doble tall, que comporta tants problemes com privilegis).
ORIGEN: 1594. Literalment, espasa de doble tall.
COMENTARI: També es diu two-edged sword.

1565) face valuevalor nominal/aparent; sentit literal (ex.: The face value of these coins is nowhere near what they'd be worth on the open market = El valor nominal d'aquestes monedes no s'acosta ni de bon tros al que valdrien al mercat obert).
ORIGEN: 1851. Literalment, valor de cara, cas en què cara es pot entendre com a aspecte físic.
SINÒNIMS: Encara que no és un sinònim, esmentarem el terme asking price (el preu que el venedor demana).
NOTA LÈXICA: Altres expressions amb l'adverbi nowhere són come from nowhere (sortir del no-res) i nowhere to be seen (no es pot veure enlloc); notem not get anywhere (no fer cap progrés).

1566) without failsens falta (ex.: Be sure to take your Librium every day, without fail = Recorda sens falta de prendre't Librium cada dia).
ORIGEN: 1611. Literalment, sense falla.
NOTA LÈXICA: Observem que el verb fallar es tradueix en anglès per fail quan el sentit és no funciona com cal i per miss si es tracta de no encertar. Exemples: Aquest remei no falla mai = This remedy never fails; El jugador només ha fallat dos tirs de deu intents = The player has only missed two shots out of ten.

1567) fair enoughja està bé; això és raonable, ho accepto (ex.: John: How about if I pay you half today and the other half Friday; Maria: Fair enough = John: Et va bé si et pago la meitat avui i l'altra mei tat divendres? Maria: Sí, ja està bé).
ORIGEN: 1817. Literalment, prou just. L'adjectiu fair té sentits a dojo; bonic -a; ros rossa; just -a (equitatiu -iva), etc. A més, com a nom, vol dir fira.
COMENTARI: L'expressió també pot voler dir mediocre, tolerable.
SINÒNIMS: En són sinònims okay, okey-doke i okey-dokey (variants de l'omnipresent OK) i sure (segur) i very well (molt bé).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que, quan el mot prou modifica un adjectiu o un adverbi es col·loca al darrere d'aquests: prou fort i prou bé = strong enough i well enough.

1568) front manhome de palla; home que serveix com a líder nominal però que no té autoritat real (ex.: You won't get anywhere talking to Roger; he's just a front man for the owner = No en trauràs res de parlar amb en Roger; només és l'home de palla del propietari).
ORIGEN: 1901. Literalment, home endavant.
COMENTARI: El terme front man també es pot referir al líder d'un conjunt musical; exemple: Chris Copler, the front man and lead singer for the band Out for Blood is going to retire = Chris Copler, el líder i cantant del grup Out for Blood, es retirarà.
COMENTARI: No s'usa front woman; si no volem fer referència al gènere, podem dir també figurehead (figura).
COMENTARI: L'expressió també es pot referir a una persona que serveixi de cobertura per a activitats subversives o il·legals.

1569) make the fur flyarmar un sidral, un escàndol, un tol·le-tol·le (ex.: When our neighbors learned of our plans to offer tourist housing, they really made the fur fly = Quan els veïns es van assabentar dels plans que teníem per a oferir habitatge turístic, van armar un sidral).
ORIGEN: 1834. Literalment, fer volar la pell. Al·ludeix a la manera com alguns animals carnívors arrenquen la pell dels seus adversaris quan lluiten.
SINÒNIMS: En són sinònims raise a ruckus, kick up a fuss i raise Cain; cap dels quals no té sentit literal.
NOTA LÈXICA: Les pells d'alguns animals són molt valorades; en són exemples beaver (castor), chinchilla (xinxilla), fox (guineu), mink (visó), otter (llúdriga) i sable (marta). En anglès, la pell d'aquests animals es diu fur, terme que també es refereix sovint a qualsevol tipus de roba feta de la pell d'aquests animals (p.e., She was wearing a fur coat = Duia un abric de pell).

face valuevalor nominal/aparent; sentit literal (ex.: The face value of these coins is nowhere near what they'd be worth on the open market = El valor nominal d'aquestes monedes no s'acosta ni de bon tros al que valdrien al mercat obert).
ORIGEN: 1851. Literalment, valor de cara, cas en què cara es pot entendre com a aspecte físic.
SINÒNIMS: Encara que no és un sinònim, esmentarem el terme asking price (el preu que el venedor demana).
NOTA LÈXICA: Altres expressions amb l'adverbi nowhere són come from nowhere (sortir del no-res) i nowhere to be seen (no es pot veure enlloc); notem not get anywhere (no fer cap progrés).

without failsens falta (ex.: Be sure to take your Librium every day, without fail = Recorda sens falta de prendre't Librium cada dia).
ORIGEN: 1611. Literalment, sense falla.
NOTA LÈXICA: Observem que el verb fallar es tradueix en anglès per fail quan el sentit és no funciona com cal i per miss si es tracta de no encertar. Exemples: Aquest remei no falla mai = This remedy never fails; El jugador només ha fallat dos tirs de deu intents = The player has only missed two shots out of ten.

fair enoughja està bé; això és raonable, ho accepto (ex.: John: How about if I pay you half today and the other half Friday; Maria: Fair enough = John: Et va bé si et pago la meitat avui i l'altra meitat divendres? Maria: Sí, ja està bé).
ORIGEN: 1817. Literalment, prou just. L'adjectiu fair té sentits a dojo; bonic -a; ros rossa; just -a (equitatiu -iva), etc. A més, com a nom, vol dir fira.
COMENTARI: L'expressió també pot voler dir mediocre, tolerable.
SINÒNIMS: En són sinònims okay, okey-doke i okey-dokey (variants de l'omnipresent OK) i sure (segur) i very well (molt bé).
NOTA GRAMATICAL: Recordem que, quan el mot prou modifica un adjectiu o un adverbi es col·loca al darrere d'aquests: prou fort i prou bé = strong enough i well enough.

front manhome de palla; home que serveix com a líder nominal però que no té autoritat real (ex.: You won't get anywhere talking to Roger; he's just a front man for the owner = No en trauràs res de parlar amb en Roger; només és l'home de palla del propietari).
ORIGEN: 1901. Literalment, home endavant.
COMENTARI: El terme front man també es pot referir al líder d'un conjunt musical; exemple: Chris Copler, the front man and lead singer for the band Out for Blood is going to retire = Chris Copler, el líder i cantant del grup Out for Blood, es retirarà.
COMENTARI: No s'usa front woman; si no volem fer referència al gènere, podem dir també figurehead (figura).
COMENTARI: L'expressió també es pot referir a una persona que serveixi de cobertura per a activitats subversives o il·legals.

make the fur flyarmar un sidral, un escàndol, un tol·le-tol·le (ex.: When our neighbors learned of our plans to offer tourist housing, they really made the fur fly = Quan els veïns es van assabentar dels plans que teníem per a oferir habitatge turístic, van armar un sidral).
ORIGEN: 1834. Literalment, fer volar la pell. Al·ludeix a la manera com alguns animals carnívors arrenquen la pell dels seus adversaris quan lluiten.
SINÒNIMS: En són sinònims raise a ruckus, kick up a fuss i raise Cain; cap dels quals no té sentit literal.
NOTA LÈXICA: Les pells d'alguns animals són molt valorades; en són exemples beaver (castor), chinchilla (xinxilla), fox (guineu), mink (visó), otter (llúdriga) i sable (marta). En anglès, la pell d'aquests animals es diu fur, terme que també es refereix sovint a qualsevol tipus de roba feta de la pell d'aquests animals (p.e., She was wearing a fur coat = Duia un abric de pell).~;

visca.com | Comentaris
1570) from the get-godes del primer moment, des de bon principi (ex.: These policies have been a recipe for disaster from the get-go = Aquestes polítiques han estat una recepta per al desastre des del primer moment).
ORIGEN: 1958. Prové de l'argot afroamericà; la combinació dels verbs get i go no té sentit literal.
PRONUNCIACIÓ: El mot recipe, que vol dir recepta de cuina, es pronuncia [rèss·a·pi].
SINÒNIMS: Una expressió sinònima que procedeix del món de l'esport nord-americà és from the kickoff (lit.: des de la puntada de peu [que assenyala l'inici del partit].)

1571) get a life!espavila't!; busca't la vida! (ex.: You constantly talk about all your silly problems; c'mon, get a life! = No fas sinó parlar de les teves foteses; vinga, espavila't!).
ORIGEN: 1983. Literalment aconsegueix una vida. És una burla que s'adreça a algú que s'obsessiona per foteses, un(a) lligamosques.
SINÒNIMS: Una expressió que també al·ludeix a la gent mancada d'empenta és Wake up and smell the flowers (lit.: Desperta't i olora les flors).

1572) get back on one's feetveure's les orelles; tornar a tenir salut o diners (ex.: He had a pretty bad reaction to the Covid virus, so it'll take him a while to get back on his feet = Va tenir una reacció bastant forta al virus Covid; per tant, trigarà a veure's les orelles).
ORIGEN: 1958. Literalment, tornar a està dempeus. Es fa servir més sovint en relació a la salut, però figuradament es pot referir a l'economia personal.
SINÒNIMS: Altres expressions que descriuen la bona salut són fit as a fiddle (lit.: en tan bona forma com un violí), hale and hearty (lit.: robust i vigorós) i in fine fettle (lit.: en bones condicions).
HUMOR: Els adjectius pretty i awful (bonic i terrible) també són adverbs: pretty = bastant i awfully = molt. Per tant, es pot dir humorísticament: Sometimes Marta looks pretty and sometimes Marta looks awful, but most of the time she looks... pretty awful (bastant terrible) o bé ... awfully pretty (molt bonica).

1573) get caught with one's pants downatrapat amb les mans (a la pasta / al plat); atrapat in fraganti (ex.: An audit disclosed ongoing malfeasance; both the president and his right-hand man were caught with their pants down = Una auditoria va revelar una malversació en curs; tant el president com la seva mà dreta van ser atrapats amb les mans a la pasta).
ORIGEN: 1908. Literalment, agafat amb els pantalons abaixats.
NOTA LÈXICA: En anglès britànic, els pants són els calçotets i els pantalons s'anomenen trousers.

1574) get fired/sackedfer fora (de la feina) (ex.: He showed up late for work three days in a row; of course he got fired/sacked = Va arribar tard a la feina tres dies seguits; és clar que el van fer fora).
ORIGEN: 1860. És possible que l'expressió get fired deriva del gir get fired out, que volia dir ser expulsat, de la mateixa manera que una bala és expulsada d'una arma de foc. Pel que fa al sacked, diuen que quan un obrer va acabar la feina, el qui la hi va pagar també li va donar un sac per a guardar les eines. Per tant, they gave him the sack = li van donar el sac, que esdevé he got "sacked".

1575) jump the gunprecipitar-se, actuar abans del temps permès o pactat (ex.: I think you jumped the gun, accepting the first job offer you got; I'm sure you would've gotten others that were better = Crec que et vas precipitar a acceptar la primera oferta de feina que vas rebre; de segur que n'hauries rebut altres de millors).
ORIGEN: 1942. Literalment, saltar l'arma de foc. Al·ludeix al cas d'un atleta que comença a córrer abans que soni l'starting gun.
SINÒNIMS: L'expressió go off half-cocked vol dir precipitar-se sense preparar-se adequadament; al·ludeix a l'acte de preparar una arma de foc col·locant el gallet en la posició entremig, des del qual l'arma no es pot disparar. Vegeu wikipedia.org/wiki/Half-cock.

1576) smoking gunproves indiscutibles (ex.: We still haven't found a smoking gun = Encara no hem trobat proves indiscutibles).
ORIGEN: 1974. Literalment, arma de foc fumant. Al·ludeix al fum que surt d'una arma de foc que s’acaba de disparar.
NOTA LÈXICA: El verb català provar es tradueix per prove quan vol dir establir la veritat d’una cosa donant raons, adduint arguments, fets, testimonis. Exemple: Sé que va robar els diners, però no ho puc provar//demostrar (I know he stole the money, but I can't prove it). En canvi, es tradueix per try quan vol dir intentar de reeixir a fer una cosa, mirar de; ex.: Vaig provar de convèncer-lo (I tried to convince him). El substantiu prova es tradueix per proof quan significa el que serveix per a establir la veritat d’una cosa. Exemple: En som certs: en tenim la prova (We're sure of it: we have proof).

1577) son of a gunindividu, tipus, element, paio (ex.: That son of a gun has hidden the key to the bathroom! = Aquest individu ha amagat la clau del vàter!).
ORIGEN: 1708. Literalment, fill d'arma de foc. Alguns la consideren un eufemisme de l'expressió més vulgar son of a bitch; orginàriament, el mot bitch volia dir gossa, però avui dia el sentit és de dona desagradable o menyspreable —no pas de prostituta— i no és, ni de bon tros, tan forta com l'expressió catalana que s'hi assembla.

1578) under the gunsota molta pressió (ex.: The deadline for the year's most important project is in two days — we’re really under the gun = La data límit del projecte més important de l'any és d'aquí a dos dies: de debò estem sota molta pressió).
ORIGEN: 1942. Literalment, sota l'arma de foc. Aquest modisme al·ludeix a una pistola que s'apunta a una persona per obligar-la a complir.
SINÒNIMS: N'és sinònim el gir under pressure (lit.: sota pressió).

1579) shotgun weddingcasament de penal (ex.: If you don't take precautions, you may find yourself the main character in a shotgun wedding = Si badeu, potser protagonitzareu un casament de penal).
ORIGEN: 1927. Literalment, casament d'escopeta. Podem imaginar el pare de la núvia amenaçant el nuvi amb una escopeta per obligar-lo a casar-s'hi, després de deixar-la embarassada.
COMENTARI: També es refereix a un casament fet a correcuita a causa d'un embaràs imprevist.

visca.com | Comentaris | Arxius