visca.com | Comentaris | Arxius

Arxius de juny de 2023 de «An Idiom a Day»


1603) get one's hopes upfer-se il·lusions (ex.: Don't get your hopes up; these cookies are for the PTA meeting tonight [Parent-teacher association] = No et facis il·lusions; aquestes galetes són per a la reunió de la PTA d'aquest vespre).
ORIGEN: 1901. Es tracta d'una esperança sense fonament real, o de crear (falses) esperances.
SINÒNIMS: En són sinònimes les expressions engage in wishful thinking (lit.: basar-se en les il·lusions) i count one's chickens before they hatch (lit.: comptar el pollets abans que surtin de l'ou).
NOTA LÈXICA: Recordem que el verb esperar es pot traduir per wait, quan vol dir aturar-se en un lloc, per hope, quan significa desitjar i per expect si es tracta d'una expectativa. Per a més detalls, vegeu l'article Què esperes?

1604) chickens come home to roostes presenten problemes que són la conseqüència d'accions prèvies (ex.: Politicians can fool some of the people some of the time, but in the end, the chickens will come home to roost = Els polítics poden enganyar algunes persones algunes vegades, però al final es presentaran els problemes que són el resultat d'aquests enganys).
ORIGEN: 1809. L'expressió es va utilitzar per primera vegada a la portada del poema èpic de Robert Southey de 1810, La maledicció de Kehama: «Curses are like young chickens; they always come home to roost» (Les malediccions són com els pollastres joves: sempre tornen a casa a dormir).

1605) bear in mindtenir en compte (ex.: Please bear in mind that this model is only a prototype = Tingueu en compte que aquest model és sols un prototip).
ORIGEN: 1612. Literalment, portar a la ment.
COMENTARI:
Just bear this in mind,
a true friend is hard to find,
so don't mind people grinnin' in your face
.
Tingues això en compte,
un veritable amic és difícil de trobar,
no facis cas a la gent que et somriu a la cara
.

People grinnin' in your face.
COMENTARI: També es diu keep in mind.
SINÒNIMS: En són sinònims take into account (lit.: prendre en consideració) i be aware (lit.: estar conscient).

1606) feel sorry for (someone)saber greu per (algú) (ex.: I feel sorry for the people who were given a placebo = Em sap greu per les persones que van rebre un placebo).
ORIGEN: 1830. Literalment, sentir pietat per.
COMENTARI:
There goes the man who gave his heart to someone;
I feel sorry for him,
for that someone just gave her heart to me
.
Vet aquí l'home que va donar el seu cor a algú;
em sap greu per ell
perquè aquesta algú acaba de donar-me el seu a mi
.

I feel sorry for him.

1607) have/get the goods on (someone)tenir/obtenir informació perjudicial (per a algú) (ex.: The problem is that Marjory has already gone to the District Attorney, so now they've got the goods on all of us = El problema és que la Marjory ja ha informat el fiscal; així que ara tenen proves que ens incriminen a tots).
ORIGEN: 1901. El mot goods significa mercaderia que es pot vendre, però avui dia també pot voler dir articles robats o evidència incriminadora.
COMENTARI:
I can see the things you're doin'
and you think that I'm naive,
But when I get the goods on you
she'll finally believe... (and make you stop)
.
Puc veure les coses que estàs fent
i penses que sóc ingenu,
però quan obtingui proves de les teves malifetes,
finalment s'ho creurà... (i us farà parar)
.

B*U*S*T*E*D.

1608) go through the motionsfer una feina de manera mecànica, sense ànims ni esforç (ex.: I haven't slept for a week and at work I'm just going through the motions = Fa una setmana que no dormo i a la feina ho faig tot mecànicament).
ORIGEN: 1820. Aquesta expressió està lligada al procés d'industrialització del segle XIX, que obligava els treballadors a realitzar tasques monòtones durant llargs períodes de temps. Algú desil·lusionat amb això podria perdre la seva motivació per a realitzar la tasca amb cura.
COMENTARI:
I don't wanna go through the motions
I don't wanna go one more day
without your all consuming passion inside of me
.
No vull fingir interès
No vull passar un dia més
sense la teva passió que es consumeix dins meu
.

Motions.

1609) the jig's ups'ha descobert/acabat l'engany, s'ha revelat el delicte (ex.: The jig's up! Molly's spilled the beans and the police will be here any minute! = S'ha descobert l'engany! La Molly ha aixecat la llebre i la policia ja ve a tot drap cap aquí!).
ORIGEN: 1590. L'expressió prové d'una forma de ball irlandesa i escocesa coneguda com "the jig". Quan s'atura la música, s'ha acabat el ball.
COMENTARI:
I came home from work you had nothing to say,
I found a cigar in my ashtray,
well, it ain't no joke cause I don't smoke,
I found a hat and a coat I knew wasn't mine
I ain't gonna ask you nothing cause you're gonna start lyin'
But the jig's up, baby...

He tornat a casa de la feina, no tenies res a dir,
he trobat un cigar al meu cendrer;
bé, no és cap broma perquè no fumo,
he trobat un barret i un abric que sabia que no eren meus,
no et preguntaré res perquè començaràs a mentir.
Però s'ha acabat l'engany, nena...

The jig's up.
COMENTARI: També es diu the game is up.

1610) pot-lucksopar de cabasset; un àpat al qual els convidats porten cadascú un plat (ex.: When we host pot-luck dinners there are always a lot of leftovers = Quan fem sopars de cabasset, sempre sobra molt de menjar.).
ORIGEN: 1592. Literalment, sort d'olla.
COMENTARI: També s'escriu potluck i pot luck.

1611) on the houseconvida la casa (ex.: Come on everybdy, drinks are on the house! = Vinga, tothom! Convida la casa!).
ORIGEN: 1934. Literalment, sobre la casa.
NOTA LÈXICA: Observem que quan el verb adverbial come on significa venir (normalment en mode imperatiu), sovint s'abreuja a c'mon .

1612) waste one's breathparlar inútilment (ex.: Trying to convince him to attend the opera is just wasting your breath = Intentar convèncer-lo perquè vingui a l'òpera és parlar inútilment).
ORIGEN: 1572. Literalment, malgastar l'alè.
NOTA LÈXICA: Observem que el substantiu breath es pronuncia [brèz] ('z' castellana), mentre que el verb breathe (respirar) es pronuncia [briïð] ('ð' sona com la 'd' de cada).

1613) in the same boaten la mateixa situació, si fa no fa (ex.: You're going bald? My brother is in the same boat = Perds el cabell? El meu germà és en la mateixa situació, si fa no fa).
ORIGEN: 1629. Literalment, a la mateixa barca.
COMENTARI: Sovint implica afrontar les mateixes dificultats o riscos.

1614) full blastal nivell màxim; esp. a tot volum (ex.: She jumped in her daddy's T-bird, turned the radio up full blast and headed to the beach = Va pujar al T-bird del seu pare, va engegar la ràdio a tot volum i es va dirigir a la platja).
ORIGEN: 1839. Literalment, ple toc.

1615) kidding on the squarefer broma amb intenció seriosa (ex.: His wife jokes a lot about his alcohol intake, but she's really kidding on the square = La seva dona fa molta broma sobre la seva ingesta d'alcohol, però en el fons s’ho pren ben seriosament).
ORIGEN: 1592. Literalment, fer broma honestament. L'expressió on the square vol dir honest i obert.

1616) on an even keelben equilibrat, estable; d'una manera ordenada (ex.: Orville Wright had trouble keeping the plane on an even keel = Orville Wright tenia problemes per a mantenir l’avió equilibrat i estable).
ORIGEN: 1627. Literalment, a la quilla plana. Es fa servir metafòricament per a indicar que les coses van com cal, sense entrebancs, semblant a l'expressió ser flors i violes.
SINÒNIMS: N'és sinònim smooth sailing (lit.: navegació llisa).
NOTA LÈXICA: El substantiu trouble es fa servir en un gran nombre d'expressions col·loquials; en són exemples get into trouble (ficar-se en un embolic), in deep trouble (amb l'aigua fins al coll), look for trouble (buscar brega) i take the trouble (prendre's la molèstia).

1617) lay wasteassolar, devastar; fer estralls (ex.: The Mongols laid waste to the Persian city of Nishapur in 1221, killing everything in the city, even pets = Els mongols van assolar la ciutat persa de Nishapur en 1221 i hi van massacrar tota la població, fins i tot els animals domèstics).
ORIGEN: 1690. Literalment, col·locar desolat.
COMENTARI: Esmentem l'expressió lie waste, que vol dir estar desolat, ser un erm.
SINÒNIMS: Té sentit afí al gir wreak havoc (fer estralls).
NOTA LÈXICA: Recordem: lay laid laid, verb transitiu, vol dir col·locar, posar, mentre que lie lay lain, verb intransitiu, vol dir jaure, estirar-se.

1618) fight tooth and naillluitar com una fera (ex.: My mother had to fight tooth and nail to get the money she was owed = La meva mare va haver de lluitar com una fera perquè li tornessin els diners que li devien).
ORIGEN: 1562. Literalment, lluitar amb dents i ungles. Al·ludeix a una lluita de feres.
COMENTARI: Tenim, en català, l'expressió amb dents i ungles, que vol dir aferrissadament, però no necessàriament amb el sentit de lluitar.
SINÒNIMS: Altres locucions que descriuen lluites salvatges són like cats and dogs (lit.: com gats i gossos), with no holds barred (lit.: amb cap agafada prohibida) i hammer and tongs (lit.: martell i pinces).

1619) might and mainforça, vitalitat, embranzida (ex.: Many of the Norsemen believed in neither the White Christ nor the Red Thor, but rather in their own might and main = Molts dels nòrdics antics no creien ni en el Crist Blanc ni en el Thor Vermell, sinó en la pròpia força i vitalitat).
ORIGEN: 1522. Literalment, força i força. Fa molts anys, el mot main volia dir poderós, que posseeix força física, però avui dia aquest ús de la paraula s'ha perdut.
SINÒNIMS: Un sinònim divertit és like billyo. Al segle XIX hi havia un tren que feia el recorregut entre Liverpool i Manchester que s'anomenava "Puffing Billy", que emetia gran quantitats de vapor, fum i foc. Així feia l'efecte que treballava de valent.

1620) go Dutchpagar cadascú el seu escot; dividir un xec o una factura de manera que cada persona hi contribueixi (ex.: It was a rule of hers, to always go Dutch on a first date = Era una regla seva, de pagar cadascú el seu escot (la seva part) quan sortia amb un home per primera vegada).
ORIGEN: 1650. Literalment, anar holandès. És una expressió despectiva, implicant que els holandesos són garrepes. En el segle XVII, la intensa rivalitat entre britànics i holandesos va fer que la marina britànica encunyés moltes frases per a insultar els seus homòlegs holandesos. En són exemples Dutch courage (coratge que depèn del consum d'alcohol) i double Dutch (llenguatge impossible d'entendre; galimaties).
SINÒNIMS: Un sinònim és go fifty-fifty, cadascú paga la meitat.

1621) give (somebody) the bum's rushfer fora (algú) (ex.: Jerry was acting up and bothering everybody so the bouncers gave him the bum's rush = En Jerry feia entremaliadures i molestava tothom; per tant, els goril·les el van fer fora).
ORIGEN: 1910. Literalment, donar (a algú) l'ímpetu del dropo.
SINÒNIMS: N'és sinònim give someone the heave-ho (sense traducció literal).

1622) get up the nervefer el cor fort (ex.: He finally got up the nerve to ask her out = Per fi va fer el cor fort i va demanar-li per sortir).
ORIGEN: 1901. Literalment, fer pujar el nervi, encara que, en aquest context, el mot nerve vol dir coratge.

1623) to get someone's dander uptreure algú de polleguera (ex.: He's pure Irish so, believe me, you don't want to get his dander up! = És irlandès de soca-rel, així que, creu-me, millor no treure'l de polleguera!).
ORIGEN: 1831. El mot dander o dunder era el nom de l'escuma que es produeix en el procés de fermentació, parent del mot català «redundar» (sobreeixir dels seus límits per excés d’abundància). També és possible que sigui un altre nom per a dandruff (caspa).
SINÒNIMS: A part dels sinònims bother i annoy, també hi ha rub someone the wrong way (lit.: fregar algú de mala manera) i get up someone's nose (lit.: pujar el nas d'algú).

1624) come what maypassi el que passi (ex.: I'll always love you darling, come what may = Sempre t'estimaré, amor meu, passi el que passi).
ORIGEN: 1660. És una citació de Macbeth de Shakespeare: «Come what come may, Time and the hour runs through the roughest day» (Passi el que passi, fins i tot els dies més difícils arriben al final).
SINÒNIMS: En són sinònims come rain or shine (lit.: tant si plou com si fa sol, vingui el que vingui), whatever the cost (lit.: costi el que costi) i (una mica vulgar) come hell or high water (lit.: que vinguin l'infern o les aigües altes).

visca.com | Comentaris | Arxius